8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

3.jpg

There are no translations available.

Необходими стъпки за преместване при обявено свободно място:

  1. Родителят на ученика подава писмено заявление до директора на приемащото училище -може да бъде изтеглено от тук
  2. До три работни дни от получаване на заявлението, директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1.
  3. До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
  4. Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива